Impresum

Osnovne informacije

Tvrtka: Tondach Bosna i Hercegovina d.o.o. za prodaju građevinskog materijala

Skraćeni naziv: Tondach BiH d.o.o.

Firma: 71000 Sarajevo Dženeitića čikma 1

Matični / porezni broj ID: 4200282620000 

Osobni identifikacijski broj PIB: 200282620000 

Sud upisa, matični broj upisa u sudskom registru: Rješenje  065-0-Reg-15-000382

Banka:

RAIFFEISENBANK

IBAN BA391611000001239621

UNIKREDIT BANKA

338720220856991

Uprava

Član uprave: Nerma Cviko 

Član uprave: Jasmin Hošo